e-Karton, Portal zdravlja i GDPR

Objavljeni novi pravilnik od velikog interesa za građane Hrvatske jer propisuje opseg i sadržaj podataka te način vođenja e-Kartona. Što je e-Karton? Zakon navodi da je to središnji elektronički zdravstveni zapis, odnosno dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. Dakle, radi se o propisu…